Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom týchto stránok je

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Nitra – Kalvária
IČ: 31197850
so sídlom: Kalvária 1, 949 01 Nitra
email: nitrakalvaria@svd.sk
www.kalvaria.verbisti.sk
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 1. Tieto informácie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a fyzickou osobou, ktorá má záujem obstarať darčekové predmety ( ďalej len „dobrodinec“) a tak prispieť na projekt Obnovy nitrianskej Kalvárie (ďalej len „projekt“) prostredníctvom informácií uvedených na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.obnovakalvarie.eu (ďalej len „internetový obchod“).

II.Informácie o produktoch a cenách

 1. Informácie o cenách pri produktoch predstavujú odporúčanú výšku príspevku na podporu projektu. Zaslanie príspevku a jeho výška je dobrovoľná.
 2. Na základe § 13, ods. 2 Zákona o daní z príjmov sú príjmy z tohto internetového obchodu sú oslobodené od daní z príjmov, keďže ide o cirkevnú zbierku.
 3. Všetky prezentácie produktov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru.
 4. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o našich nákladoch spojených s balením a dodaním produktov. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním uvedené v internetovom obchode platia len v prípade, keď je produkt doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

III.Odoslanie príspevku

 1. Hlavným cieľom internetového obchodu je propagácia možnosti podpory projektu. Príspevok môžete zaslať v ľubovoľnej výške
  • bezhotovostne prevodom na bankový účet uvedený v potvrdení objednávky
  • v hotovosti pri osobnom odbere
 2. Príjemcom príspevku je prevádzkovateľ.
 3. Prevádzkovateľ zabezpečí na požiadanie uzatvorenie písomnej darovacej zmluvy v nadväznosti na poskytnutie príspevku na realizáciu projektu.
 4. Produkt je kupujúcemu doručený:
  • Prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú dobrodincom v objednávke
  • osobným odberom v sídle prevádzkovateľa
  • iným spôsobom na základe dohovoru medzi dobrodincom a prevádzkovateľom, napríklad osobný odber na inej adrese, doručenie kuriérskou spoločnosťou....
 5. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

IV.Vrátenie príspevku a vrátenie produktu

 1. V prípade, že objednávateľ nie je spokojný s produktom, môže ho vrátiť bez udania dôvodu buď osobne, alebo prostredníctvom pošty na adresu prevádzkovateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že príspevok nie je explicitnou platbou za produkt, je potrebné sa s prípadnou žiadosťou o vrátenie príspevku obrátiť na partnera osobitne.

V.Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Objednávateľ doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Prevádzkovateľ doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

VI.Osobné údaje

 1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme využívať iným spôsobom než za účelom spracovania vašej objednávky
 2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.

VII.Záverečné ustanovenie

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotografií, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

Tieto prevádzkové informácie nadobúdajú účinnosti 1.1.2021

Späť do obchodu